Atnaujinta 2019-09-01

LOGOPEDO TEIKIAMOS PASLAUGOS
    Lopšelyje-darželyje logopedas teikia pagalbą  vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų. Konsultuoja tėvus ir auklėtojus jiems rūpimais klausimais, supažindina auklėtojus, priešmokyklinio ugdymo pedagogus  ir tėvus  su vaikų kalbos sutrikimais, jų šalinimo pasiekimais, nurodo darbo su vaikais kryptis. Dalyvauja lopšelio-darželio vaiko gerovės komisijos darbe. 

Lopšelyje-darželyje dirba logopedė  Viktorija Šatinskienė

 

SPEC. PEDAGOGO TEIKIAMOS PASLAUGOS

     Specialusis pedagogas atlieka vaikų vertinimą, nustato žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį. Bendradarbiaudamas su pedagogais, specialiųjų poreikių vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais), numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus. Padeda specialiųjų poreikų vaikams įsisavinti ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno vaiko gebėjimus, ugdymo galimybes, mokymosi ypatumus.

Lopšelyje-daželyje dirba spec. padagogė Viktorija Šatinskienė

 

   VAIKŲ MAITINIMO IR HIGIENOS ORGANIZATORIAUS TEIKIAMOS PASLAUGOS

   Vaikų maitinimo organizatoriaus  pagrindiniai darbo principai – šiuolaikinės sveikatos samprata bei bendravimas ir bendradarbiavimas su ugdytiniais, tėvais ir darbuotojais. Atsakomybė už tausojančio vaikų sveikatą vaikų maitinimo organizavimą, už sveikatos priežiūrai ir įstaigai keliamų sanirainių-higieninių reikalavimų vykdymą, higienos įgūdžių formavimą, saugios ir sveikos aplinkos kūrimą.

TEIKIAMOS MOKAMOS PASLAUGOS

 Lopšelyje-darželyje veikia mokami anglų kalbos,  krepšinio, karate, futbolo,  ritminių šokių ir molio keramikos būreliai.