Informacija

Panevėžio miesto savivaldybės išaiškinimas dėl mokesčio įstaigos reikmėms taikymo vasaros laikotarpiu vaikui nelankant ugdymo įstaigos:

Vadovaujantis Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Panevėžio miesto savivaldybės tarybos2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. 1-312

 (kurį galite rasti čia: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/234ef8928b1a11eaa51db668f0092944/asr )

9 punktu, visos ikimokyklinio ugdymo įstaigos vasaros laikotarpiu vykdo veiklas, todėl visiems ugdymo paslaugų gavėjams taikomas mokestis įstaigos reikmėms. Šis mokestis nepriklauso nuo to, kiek valandų per dieną ir kiek dienų per mėnesį vaikas lankė įstaigą, ir yra mokamas už kiekvieną ikimokyklinio ugdymo mokyklos darbo mėnesį. Mokestį įstaigos reikmėms sudaro ugdymo aplinkai išlaikyti skirtos išlaidos. Svarbu pastebėti, kad nors vaikas ir tam tikrą laikotarpį nelanko ugdymo įstaigos, bet šios lėšos nuosekliai skiriamos ugdymo aplinkos gerinimui.

 

 

OV SPRENDIMAS ,,DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ” NUO 2021-07-01.

parsisiųsti Word formatu

 

Prasidėjo išankstinis priėmimas į lopšelį-darželį ,,Diemedis”!

Tėvai gavę iš l-d ,,Diemedis“ informaciją telefonu ar el. paštu apie IŠANKSTINĮ priėmimą į pageidaujamą darželį, per 5 darbo dienas turite ateiti į įstaigą ir pasirašyti Ikimokyklinio ugdymo sutartį. Nepasirašius sutarties, vaiko įregistravimo įrašas iš grupės sąrašo išbraukiamas, jo vieta neišsaugoma.

Jūsų laukiame adresu: Molainių g. 6, Panevėžys, birželio 8-14 dienomis, nuo 9 iki 17 val., pietų pertrauka 12-13 val. Jei dėl svarbių priežasčių negalite atvykti nurodytu laiku, prašome skambinti tel. nr. 845420995.

Direktorė Audronė

 

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GRUODŽIO 19 D. SPRENDIMO NR. 1-424 „DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLŲ GRUPES UGDYTIS PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO
PROGRAMAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. LIEPOS 8 D. SPRENDIMO NR. 1-20-20, 2008 M. LIEPOS 31 D. SPRENDIMO NR. 1-21-13 1 PUNKTO, 2008 M. RUGPJŪČIO 28 D. SPRENDIMO NR. 1-22-9, 2009 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. 1-33-8, 2009 M. SPALIO 27 D. SPRENDIMO NR. 1-41-5 PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS“ PAKEITIMO. 

parsisiųsti PDF formatu

 

Susipažinkite su priešmokyklinio amžiaus vaikų 2020-2021 pavasario atostogų datos pakeitimu.

parsisiųsti PDF formatu

 

Gerb. tėveliai, vaikų lankomumui kai kuriose grupėse pasiekus 50 proc. ir daugiau, rekomenduojame, kad ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programose dalyvautų tik tie vaikai, kurių tėvai patenka į Panevėžio m. Svavivaldybės rašte įvardintas prioritetines grupes. Prašome Jūsų sąmoningumo.  Susipažinkite.

parsisiųsti PDF formatu

Lapšelio-darželio darbas nuo gruodžio 16 d. Susipažinkite.

parsisiųsti PDF formatu

parsisiųsti PDF formatu

 

Būsimų pirmokų tėvelių dėseiui, susipažinkite su Panevėžio miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriaus tvarka priimant į 1-ąsias klases.

Priėmimas į 1 kl.

1A priedas -1 kl.

1B priedas -1 kl.

2020-11-19

Susipažinkite su Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

parsisiųsti Word formatu

2020-11-18

Gavus NVSC Panevėžio departamento pranešimą ,,Dėl siūlymo taikyti plitimą ribojantį režimą”, informuojame, kad 11 gr. vaikučiai ir PU mokytojos padėjėja saviizoliuojasi nuo 2020-11- 16 iki 2020-11- 23 imtinai. Susipažinkite su pranešimu.

parsisiųsti Word formatu

2020-11-16

Gerb. tėveliai, nuo š. m. lapkričio 16 d. uždaroma 11 gr. dėl tiesioginio kontakto su sergančiu COVID-19 darbuotoju. 11 gr. ugdymas vyks nuotoliniu būdu. Rekomenduojame, jei tik yra minimaliausia galimybė – neleisti vaiko į ugdymo įstaigą, likite namuose.

Pagarbiai, direktorė Audronė

 

2020-10-30

Gerb. tėveliai,

nuo š. m. lapkričio 3 d. tėvai į lopšelio-darželio patalpas neįleidžiami. Prašome skambinti grupės telefonu ir palaukti prie lauko durų, kol ateis IU/PU mokytoja.

Vaikams tambūre bus matuojama kūno temperatūra. Prašome vaikus atvesti iki 9 val.

Pagarbiai, direktorė Audronė

 

2020-10-30

Mokinių priėmimas į Panevėžio miesto savivaldybės 1-ąsias klases prasidės nuo 2021 m.sausio 5 d.

parsisiųsti Word formatu

priedas, parsisiųsti Word formatu

priedas, parsisiųsti Word formatu

 

Atnaujinti 2020-08-26

Sveiki, besirengiantys pasitikti Rugsėjį!

Rugsėjis… Margaspalvių jurginų galvos siūbuoja vėjyje – rugsėjis. Virpulys vis dažniau nubėga medžių viršūnėmis – rugsėjis.

                Atsižvelgiant į epideminę situaciją šiais metais, Mokslo ir žinių dienos šventės, masinio renginio atsisakyta. Jūsų vaikučiai su auklėtojomis šią dieną švęs grupėse, o esant geram orui ir lauke. 

Direktorė

 

Informacija  tėvams apie  prisijungimą  prie elektroninio dienyno ,,Mūsų darželis”.

parsisiųsti Word formatu

Priminimas dėl priešmokyklinukų nemokamų pietų. 

parsisiųsti Word formatu

Informacija dėl vaikų sveikatos pažymėjimų.

parsisiųsti Word formatu

Informacija dėl nemokamų pietų priešmokyklinukams ir pirmokams nuo 2020-09-01. Susipažinkite.

parsisiųsti Word formatu

Prašymo-paraiškos gauti mokinių nemokamą maitinimą nevertinant pajamų                            

parsisiųsti Word formatu

Atnaujinta 2020-06-17

Gerb. tėveliai, susipažinkite su Panevėžio m. savivaldybės išaiškinimu dėl mokesčio įstaigos reikmėms nuo š. m. birželio 17 d.

parsisiųsti Word formatu

Atnaujinta 2020-06-09

Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašas.

parsisiųsti Word formatu

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-06-05 įsakymas Nr.A-459 ,,Dėl Panevėžio miesto savivaldybės mokyklų, padedančių tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą(si) šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo bendrąsias programas, sąrašo patvirtinimo”.

parsisiųsti PDF formatu

 

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 SPRENDIMAS

DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. 1-93 „DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO, PATVIRTINTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SPALIO 23 D. SPRENDIMU

NR. 1-312, PAKEITIMO IR ATLEIDIMO NUO MOKESČIO ĮSTAIGOS REIKMĖMS KARANTINO PASKELBIMO LAIKOTARPIU“ PAKEITIMO

arsisiųsti Word formatu

Atnaujinta 2020-05-19

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. balandžio 21 d. įsakymas Nr. V-582 ,,Dėl rekomendacijų mokykloms dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo ir veiksmų, įtariant galimą smurtą artimoje aplinkoje patvirtinimo”.

parsisiųsti PDF formatu

Lopšelio-darželio ,,Diemedis” nuotolinio ugdymo tvarka.

parsisiųsti Word formatu

  Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vykdymo nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu nuo 2020 kovo 30 d. iki koronaviruso karantino laikotarpio pabaigos.

ĮSAKYMAS atsiųsti PDF formatu

Atnaujinta 2020-03-17

Karantino metu „Tėvų linija veikia įprastai – darbo dienomis 11–13 val. ir 17–21 val.

parsisiųsti Word formatu

Atnaujinta 2019-11-27

Panevėžio miesto savivaldybės taryba 2019 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu Nr. 1-293 pakeitė Atlyginimo už vaikų ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašą, patvirtintą Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. 1-312.

Prašome susipažinti su sprendimu.

parsisiųsti Word formatu

                                                                                                                                                                                   

INFORMACIJA  TĖVELIAMS

PROFILAKTINIS VAIKŲ SVEIKATOS PATIKRINIMAS

INFORMACIJA APIE VAIKO SVEIKATOS PAŽYMĄ,  BEI INSTRUKCIJA,  KAIP TĖVAI GALI ATSISPAUSDINTI PAŽYMĄ

parsisiųsti Word formatu

INFORMACIJA KAIP PERŽIŪRĖTI VAIKO SVEIKATOS PAŽYMĖJIMĄ PAGAL PAŽYMOS PERŽIŪROS KODĄ

parsisiųsti PDF formatu

 

VAIKŲ REGISTRACIJOS Į PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES NAUDOTOJO VADOVAS TĖVAMS

parsisiųsti PDF formatu