Informacija

Tėvelių dėmesiui, informuojame, kad nuo rugpjūčio 1 d. vaikų ugdymas vyks lopšelyje-darželyje ,,Diemedis”.

 

Panevėžio lopšelis-darželis „Diemedis“ skelbia atranką ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms eiti.

 Darbo krūvis – 36 val. per savaitę (1 etatas) nuo 2023-09-01.

 Mokytojo pareigybės lygis – A2

 Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam mokytojui:

 1. turi būti baigęs ikimokyklinio ugdymo pedagogų rengimo programą (turėti įgytą aukštąjį ar aukštesnįjį iki 2009 metų arba specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų, pedagoginį išsilavinimą), turi būti įgijęs ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojo (auklėtojo) profesinę kvalifikaciją ir pedagoginės krypties kvalifikacinę kategoriją;
 2. privalo būti išklausęs specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursą (ne mažiau kaip 60 valandų, 2 studijų kreditų, pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintą programą (2007-12-18 įsakymas Nr. ISAK-2481);
 3. turi turėti skaitmeninio raštingumo žinių, gebėjimų ir supratimo šiose informacinių technologijų srityse: informacijos valdymo, komunikavimo, skaitmeninio mokymo ir mokymosi, informacijos valdymo saugumo (išklausytas ne mažesnės kaip 40 valandų technologinės ir 40 valandų edukologijos dalies kursas, 3 studijų kreditai);
 4. privalo gerai mokėti lietuvių kalbą (išklausytas valstybinės kalbos kultūros 22 val. kursas, 1 studijų kreditas);
 5. kiti specialieji reikalavimai: išmanyti ikimokyklinio amžiaus bei priešmokyklinio ugdymo vaikų raidos ypatumus, ugdymo(si) technologijas, būdus, formas, metodus, gebėti juos taikyti praktikoje; gebėti dirbti su elektroniniu dienynu, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, planuoti ir organizuoti savo veiklą; spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje; rengti ir įgyvendinti projektus.

 Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 3. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 4. pedagogo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 5. gyvenimo aprašymą;
 6. galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

 Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d.  Nr. XIII-198 Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymu su vėlesniais pakeitimais, priklausomai nuo pedagogo darbo stažo ir kvalifikacinės kategorijos.

 Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai arba el. paštu ld.diemedis@gmail.com. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną. Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

 Numatoma įdarbinimo data – 2023 m. rugsėjo 1 d.

 Pretendentai, atitinkantys konkurso reikalavimus, bus informuojami ir kviečiami į pokalbį.

 Informaciją apie asmens duomenų tvarkymą rasite www.lddiemedis.lt-Administracinė

Dokumentai priimami iki 2023 rugpjūčio 8 d. darbo dienomis nuo 9:00 iki 15:30 val. (adresu Molainių g. 6, Panevėžys).

Pokalbis su pretendentais vyks 2023 m. rugpjūčio 9 d. 13:00 val.

Daugiau informacijos tel. (8 45) 420995.

 

INFORMACIJA TĖVELIAMS

Nuo š. m. birželio 6 dienos pradedamas išankstinis priėmimas į darželį. Gavę pranešimą apie skirtą vietą įstaigoje, per 5 darbo dienas turite atvykti pasirašyti sutartį. Nustatytu laiku teisėtiems vaiko atstovams nepatvirtinus vaiko atvykimo į įstaigą, prašymas sistemoje pašalinamas ir kviečiamas kitas vaikas.

Panevėžio miesto savivaldybės taryba  2022 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. 1-425  pakeitė „Vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo mokyklų grupes ugdytis pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos aprašo” 10 punktą, kuriame reglamentuojamas vaikų priėmimas ir įstaigų darbas vasaros laikotarpiu.

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-01-30 įsakymu Nr. A-92 „Dėl ikimokyklinio ugdymo mokyklų darbo sustabdymo vasaros laikotarpiu”, mūsų lopšelis-darželis nedirbs 2023 m. liepos 1-31 dienomis. Esant poreikiui vaikų ugdymą užtikrins Panevėžio lopšelis – darželis „Vyturėlis“.  Įsakymas yra čia

Kilus klausimams prašome kreiptis į grupės mokytojus, direktorių, rašyti per „Mūsų darželį”.

 

KVIEČIAME VISĄ ,,DIEMEDŽIO” BENDRUOMENĘ PRISIJUNGTI PRIE PROJEKTO-INICIATYVOS „PASVEIKINK PANEVĖŽIETĮ“

PROJEKTAS-iniciatyva PASVEIKINK PANEVĖŽIETĮ

 

DĖL PAGALBOS ASMENIMS, NUKENTĖJUSIEMS NUO NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ

parsisiųsti pdf formau

 

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,DIEMEDIS” AUDITO RODIKLIO ,,ŠEIMOS IR MOKYKLOS BENDRADARBIAVIMAS UGDYMO PROCESE“ AUDITO ATASKAITA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         atsisiųsti PDF formatu

 

Susipažinkite su Švietimo skyriaus parengta informacija dėl mokinių centralizuoto priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklų pirmąsias klases tvarka 

1A priedas -1 kl.

1B priedas -1 kl.

2023-2024 m. Priėm. mok.1 kl. tvarka. (1)

SŠ-308. priėmimo tvarka. (2)

 

2021-08-27_15.35_AKTUALI INFORMACIJA TĖVELIAMS DĖL VAIKO SVEIKATOS PAŽYMĖJIMŲ 1

 

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TEIKIMO SAVIVALDYBĖS IR NEVALSTYBINĖSE MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. 1-211 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS:         

                                                                                                                                                                                                                      parsisiųsti Word formatu

 

Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. visi priešmokyklinukai, nepriklausomai nuo šeimos pajamų, gaus nemokamą maitinimą. Dėl paramos mokymo reikmenims, reikia pateikti dokumentus.
Apie tai skaitykite:     https://www.panevezys.lt/lt/naujienos/nemokamas-maitinimas-ir-32f9.html

 

UGDYMO ORGANIZAVIMO 2021–2022 MOKSLO METAIS