Veiklos sritys

APIE ĮSTAIGOS VYKDOMĄ VEIKLĄ

  •  Įstaigoje vykdomos  neformaliojo (ankstyvojo, ikimokyklinio ) ugdymo programos, formali priešmokyklinio ugdymo programa,  teikiama švietimo pagalba   vaikams, turintiems specialiųjų poreikių.
  •  Vykdoma tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai“ skirta priešmokyklinio amžiaus vaikų socialiniams įgūdžiams formuoti.
  •  Vykdoma socialinių-emocinių įgudžių lavinimo programa „Kimochis“ skirta  ikimokyklinio amžiaus vaikams.

     

 

IKIMOKYKLINIS UGDYMAS

           Panevėžio lopšelyje-darželyje ,,Diemedis“ ikimokyklinio amžiaus vaikai ugdomi pagal  Ikimokyklinio  ugdymo programą ,,Vaikystės takeliais”. Programai pritarta  Panevėžio miesto savivaldybės administracijos švietimo ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjo 2019 m. birželio17 d. įsakymu Nr. VĮ-154 (22.1.7). 

 

PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

           Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos ir Panevėžio miesto savivaldybės teisės aktais, reglamentuojančiais priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymą, pagal 2014 m. LR švietimo ministro patvirtintą priešmokyklinio ugdymo programą „Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa“. Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. priešmokyklinis ugdymas privalomas. Priešmokyklinio ugdymo tikslas – padėti vaikams pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo programą.. Priešmokyklinio ugdymo programa  programa vienerių metų trukmės, skiriama vaikams nuo 6 metų.

                                                              

SPECIALUSIS UGDYMAS

          Specialiųjų poreikių turinčių vaikų  ugdymas įstaigoje grindžiamas bendraisiais Lietuvos švietimo ir šiais atskiraisiais  principais: lygių galimybių (sudaromos vienodos ugdymo ir ugdymosi sąlygos kaip ir kitiems vietos bendruomenės nariams); perimamumo ir lankstumo (bendrojo ugdymo ir specialiojo ugdymo suderinta veikla laiduoja ugdymo ir ugdymosi tęstinumą).

        Įstaigoje dirba logopedė, spec. pedagogė,  veikia vaiko gerovės komisija (toliau SUK). Šios komisijos paskirtis – spręsti vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių pradinio vertinimo, jų siuntimo į Pedagoginę-psichologinę tarnybą (PPT), ugdymo organizavimo ir ugdymo turinio klausimus  mūsų įstaigoje, organizuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą. Kokybišką komisijos veiklą galima vadinti  integracijos varomąja jėga. Vaikų specialiųjų ugdymosi  poreikių  įvertinimo tikslas – nustatyti pagalbos ir paslaugų reikmes, siekiant sudaryti  tiems vaikams optimalias ugdymo ir ugdymosi sąlygas. Mūsų įstaigos SUK atlieka ikimokyklinio amžiaus vaikų  specialiųjų ugdymosi poreikių pradinį įvertinimą. Komisija prireikus nusiunčia vaiką pas specialistus (medikus, pedagoginės tarnybos specialistus) dėl nuodugnaus įvertinimo ir rekomendacijų dėl tolesnio ugdymo. Didžiąją dalį ikimokyklinio amžiaus vaikų, priklausančių specialiųjų ugdymosi poreikių asmenų grupei, sudaro ugdytiniai, kuriems būdingi kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimai. Komunikacijos sutrikimas – santykinai nuolatinis nukrypimas nuo priimtų kalbėjimo, kalbos ir bendravimo normų.  Įstaigoje dirbantys pedagogai stengiasi laiku pastebėti kalbėjimo, kalbos ar kitos komunikacijos sutrikimus. Jie tariasi su įstaigoje dirbančiu logopedu, kuris įvertina kalbos ir komunikacijos sutrikimus, pildo sutrikusios kalbos ir komunikacijos vaikų įvertinimo korteles ir kreipiasi į  PPT, kuri skiria specialųjį ugdymą, įvertinusi jo poreikį. Jei yra sunkesnių sutrikimų, vaikai siunčiami logopedo konsultacijai į PPT.

   VAIKŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

  Aplinka

            Aplinka  priderinama  prie nuolat kintančių  vaikų  interesų ir galimybių. Kiekvienoje grupėje yra priėmimo-nusirengimo patalpa, kurioje kiekvienam vaikui skirta spintelė daiktams laikyti, suoleliai,  kad būtų lengviau vaikus aprengti ir nurengti, skelbimų lenta tėvams informuoti, vieta, skirta vaikų meniniams darbams eksponuoti. Grupių patalpos, skirtos vaikų ugdomajai veiklai ir maitinimui  organizuoti. Grupės patalpa padalyta į erdves, skirtas vaidmenų žaidimams, konstravimo žaidimams, žaidimams su žaislais, meninei veiklai, knygų skaitymo ir rašto bandymams, tyrinėjimams ir gamtos pažinimui. Vaikai miega atskiruose miegamuosiuose, įrengtos atskiros tualeto-prausyklos, virtuvėlės patalpos. Prausykloje kiekvienam vaikui skiriama pakaba rankšluosčiams veidui, kojoms pasikabinti ir vieta susidėti burnos skalavimo ir dantų valymo priemones. 1 praustuvė skiriama  penkiems vaikams. Įrengta pusvonė su lanksčiu dušo rageliu vienai vaikų grupei. Ankstyvojo amžiaus vaikai, atsižvelgiant į individualius gebėjimus, naudojasi naktipuodžiais. Vaikams nuo 3 metų skiriami unitazai. Priešmokyklinių grupių vaikams įrengtos atskiros tualeto kabinos  mergaitėms ir berniukams      Įstaigoje meninei veiklai skirta muzikos salė, įrengta atskira salė kūno kultūros užsiėmimams. Lauke įrengtos pavėsinės, žaidimų aikštelės, smėlio dėžės, skirtos vaikų žaidimams, tyrinėjimams lauke.

Vaikų dienos režimas

           Visų darželio grupių veikla organizuojamą pagal dienotvarkę. Dienotvarkė nustato grupės veikų eiliškumą ir apibrėžia jų laiką. Dienotvarkės numato: ugdomųjų veiklų laiką (rytines mankštas, kūno kultūros, muzikines veiklas), pusryčių, pietų, vakarienės laiką, pasivaikščiojimų lauke laiką, ramaus poilsio laiką (poilsio forma – pasirenkama).  Dienotvarkės sudaromos tamsiajam ir šviesiajam metų laikui. Dienos režimo aprašymas skelbiamas tėvų informavimo lentose, e. dienyne „Mūsų darželis“.

Ugdomosios veiklos organizavimas

          Visus mokslo metus ugdymo veikla su vaikais organizuojama pagal savaitinius  teminius planus, kuriuos grupių pedagogai sudaro kiekvienai dienai. Savaitės temos – tai tarsi gijos, jungiančios patyrimą, išgyventus atradimus, literatūrinius, meninius bandymus, žaidimus. Tai tinkamiausias būdas gilinti vaikų supratimą apie pasaulio vientisumą, tarpusavio sąsają. Nagrinėdami temas, vaikai įgyja kasdieniniam gyvenimui bei sėkmingam ugdymuisi mokykloje būtinų socialinių, sveikatos saugojimo, pažinimo, komunikavimo, meninių kompetencijų. Temai numatyta savaitė, tačiau jai nagrinėti gali būti skirtas  ilgesnis arba trumpesnis laikotarpis, jeigu pedagogai mano, kad trūksta arba per daug laiko temos kompetencijoms įsigyti. Temos gali būti keičiamos ir perkeliamos, jeigu neatitinka gamtos sąlygų, atsiranda nenumatytų situacijų.  Parinktas temas arba pasiūlytas vaikų pedagogai kūrybiškai pritaiko prie realių mūsų įstaigos sąlygų, jie stengiasi, kad temų sistema būtų prieinama pagal vaikų amžiaus grupes, numato ugdymo perspektyvas, skatina vaikus ne tik pažinti, atrasti, bet ir išgyventi, išreikšti, kurti.

          Ankstyvajame amžiuje (1-3 metų vaikai) organizuojant vaikų ugdymą, atsižvelgiama į pagrindines keturias vaikų raidos sritis:  socialinę ir emocinę,  fizinę, pažinimo,  kalbos.  Vaikai iki 3 m. mokomi pasitikėti jį globojančiais suaugusiaisiais, ugdomas vaikų savireguliavimas, emocinė vaikų raiška, vaikas mokomas žaisti kartu su kitais vaikais, pratinamas būti ir gyventi grupėje, tobulinami savitarnos įgūdžiai, lavinami jo smulkieji judesiai, tobulinama akies ir rankos judesio sąveika. Mokomasi išlaikyti pusiausvyrą, kai judriame žaidime dirba ir rankos, ir kojos. Ugdomas dėmesio išlaikymas. Vaikai mokomi žaisti vaizduotės reikalaujančius žaidimus. Didelę veiklos dalį sudaro komunikavimo įgūdžių tobulinimas, vaikai mokomi suprasti vis sudėtingesnę ir abstraktesnę kalbą, mokomi vartoti nesudėtingus iš trijų, keturių žodžių sakinius, kviečiami dalyvauti neilgame pokalbyje su vienu ar keliais asmenimis.

          Ikimokykliniame  veikla organizuojama atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias, jo individualią patirtį, vadovaujantis raidos dėsningumais. Siekiama padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais ir vaikais, kūrybiškumo, aplinkos ir savo šalies pažinimo, mokėjimo mokytis pradmenis.  Du kartus per  savaitę kiekvienai grupei įstaigos muzikos salėje vyksta muzikiniai užsiėmimai  pagal meninio ugdymo mokytojo paruoštus planus, kurie atitinka vaikų amžių ir grupės teminį planą.  Kūno kultūros užsiėmimai visų įstaigos grupių vaikams  vyksta šaltuoju metu laiku salėje, o šiltuoju lauke  du kartus per savaitę. Ši veikla vyksta per žaidimus arba siužetą, todėl vaikams ji  labai patinka ir yra laukiama.   Visų darželio grupių vaikai kas rytą atlieka bendras muzikines rytines mankštas lopšelio-darželio muzikos salėje. Šviesiuoju metų laiku vaikai  du kartus  vedami į lauką, tamsiuoju metų laiku veikla lauke vykdoma vieną kartą. Veikla lauke daugiausia yra susijusi su stebėjimais, tyrinėjimais artimiausioje aplinkoje esančių augalų, gyvūnų, gamtos objektų ir reiškinių.  Vaikai lauke žaidžia judrius, sportinius  žaidimus, važinėja dviratukais, paspirtukais, žaidžia žaidimus su smėliu ir vandeniu smėlio dėžėse.   Priešmokyklinių, vyresniųjų  grupių vaikai dalyvauja įvairiose edukacinėse programose mieste, Panevėžio rajone. 

KITA VEIKLA

 Lopšelyje-darželyje vykdoma ugdomoji  projektinė veikla, organizuojami renginiai, šventės.

PARTNERYSTĖ

           Bendradarbiaujame su  Panevėžio kolegija, Panevėžio miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigomis ,,Taika“, ,,Puriena“, ,,Vyturėlis“, ,,Vaivorykštė“, ,,Žvaigždutė”,  Panevėžio ,,Ąžuolo“ progimnazija, ,,Šaltinio“ progimnazija, Panevėžio vaikų biblioteka ,,Žalioji pelėda“,  Panevėžio pedagogine-psichologine tarnyba, Pedagogų švietimo centru.