Ikimokyklinis ugdymas

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,DIEMEDIS” IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA ,,VAIKYSTĖS TAKELIAIS”

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,DIEMEDIS“ IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO ELEKTRONINIAME DIENYNE TVARKOS APRAŠAS    

                                                                                                                                                                parsisiųsti WORD formatu