Specialistų paslaugos

Atnaujinta 2023-01-09

LOGOPEDO TEIKIAMOS PASLAUGOS

Lopšelyje-darželyje logopedas teikia pagalbą  vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų. Konsultuoja tėvus ir auklėtojus jiems rūpimais klausimais, supažindina auklėtojus, priešmokyklinio ugdymo pedagogus  ir tėvus  su vaikų kalbos sutrikimais, jų šalinimo pasiekimais, nurodo darbo su vaikais kryptis. Dalyvauja lopšelio-darželio vaiko gerovės komisijos darbe.

Lopšelyje-darželyje dirba logopedės  Viktorija Šatinskienė, Ingrida Petrulienė

SPECIALIOJO PEDAGOGO TEIKIAMOS PASLAUGOS

Specialiojo pedagogo teikiama pagalba ir funkcijos:
● pedagoginis mokinių vertinimas, mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygio ir jų atitikimo ugdymo programoms nustatymas bei pažangos įvertinimas;
● pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, įsisavinant ugdymo turinį;
● metodinė pagalba pedagogams, tėvams ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir konsultacijos jiems specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo klausimais.

VAIKŲ MAITINIMO IR HIGIENOS ADMINISTRATORIAUS TEIKIAMOS PASLAUGOS

Vaikų maitinimo ir higienos administratoriaus pagrindiniai darbo principai – šiuolaikinės sveikatos samprata bei bendravimas ir bendradarbiavimas su ugdytinių tėvais ir darbuotojais. Atsakomybė už tausojančio vaikų sveikatą vaikų maitinimo organizavimą, už sveikatos priežiūrai ir įstaigai keliamų sanitarinių-higieninių reikalavimų vykdymą, higienos įgūdžių formavimą, saugios ir sveikos aplinkos kūrimą.

 

Nuo spalio 1 d. lopšelyje-darželyje veikia mokami būreliai: ritminių šokių, anglų kalbos, robotikos, krepšinio.