Specialusis pedagogas teikia pagalbą vaikams, kuriems pedagoginėje psichologinėje tarnyboje nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai. Specialieji ugdymosi poreikiai dažnai pasireiškia:

• netinkamu elgesiu, taisyklių nesilaikymu;

• negebėjimu sukaupti ar išlaikyti dėmesį;

• ribotu bendravimu su bendraamžiais ir suaugusiaisiais;

• nenoru įsitraukti į bendrą veiklą;

• negebėjimu suvokti ir išreikšti savo jausmų;

• skurdžiu žodynas, atminties trūkumu, erdvės ir laiko suvokimo trūkumais ir kt.

Specialusis pedagogas organizuoja individualias ir grupines specialiąsias pedagogines pratybas 2-3 kartus per savaitę savo kabinete. Pratybų metu padeda vaikams lavinti sutrikusias funkcijas, ieško būdų, kaip lengviau įsisavinti mokomąją medžiagą, pasiruošti mokyklai, taikydamas įvairius specialiuosius ugdymo būdus ir metodus.

Specialusis pedagogas taip pat:

• Atlieka pirminį vaiko gebėjimų vertinimą ir nustato vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius.

• Numato veiklos tikslus ir uždavinius, galinčius tenkinti vaikų specialiuosius ugdymosi poreikius. Sudaro individualų švietimo pagalbos planą. Fiksuoja vaikų pasiekimus dukart per metus.

• Bendradarbiauja su grupių auklėtojomis, kitais įstaigos specialistais, užtikrina švietimo pagalbos tęstinumą.

• Inicijuoja, organizuoja ir aktyviai dalyvauja lopšelio-darželio ugdomosiose veiklose. Padeda užtikrinti įtraukiojo ugdymo idėjos įgyvendinimą lopšelyje-darželyje.

• Konsultuoja ugdytinių tėvus, teikia rekomendacijas.

Asmeninei konsultacijai vaikų tėvai gali kreiptis bet kuriuo jiems patogiu spec. pedagogo darbo laiku.

 

Mokytojo padėjėjas darželyje