Komisijos, tarybos

Atnaujinta 2020-02-02

LOPŠELYJE-DARŽELYJE VEIKIA SAVIVALDOS INSTITUCIJOS:

* LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA;

* MOKYTOJŲ TARYBA; 

METODINĖ GRUPĖ.

 

LOPŠELIO-DAERŽELIO TARYBAaukščiausia savivaldos institucija, telkianti ugdytinių tėvus, pedagogus ir kitus darbuotojus svarbiausiems įstaigos uždaviniams spręsti.

 

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA:

Rasa Kisielienė, tarybos pirmininkė, mokytojų atstovė;

Vaida Visockienė, tėvų atstovė;

Giedrė Aleknienė, sekretorė, IU mokytoja, mokytojų atstovė;

Rita Rimulaitienė, IU mokytojos padėjėja, darbuotojų atstovė;

Vaida Neniškienė, tėvų atstovė;

Renata Piragienė, tėvų atstovė;

Jūratė Mackevičiūtė, mokytojų atstovė;

 

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2023-2024 M.M.

parsisiųsti pdf formatu

 

 

MOKYTOJŲ TARYBA – nuolat veikianti įstaigos savivaldos institucija pedagogų  profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.

Ją sudaro direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi pedagogai.

 

METODINĖ GRUPĖ – įstaigos metodinei veiklai organizuoti, kurią sudaro septyni nariai: 5 pedagogai, meninio ugdymo mokytojas ir logopedas.