Komisijos, tarybos

LOPŠELYJE-DARŽELYJE VEIKIA SAVIVALDOS INSTITUCIJOS:

* LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA;

* MOKYTOJŲ TARYBA; 

METODINĖ GRUPĖ.

 

LOPŠELIO-DAERŽELIO TARYBA — aukščiausia savivaldos institucija, telkianti ugdytinių tėvus, pedagogus ir kitus darbuotojus svarbiausiems įstaigos uždaviniams spręsti.

 

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA:

Rasa Kisielienė, tarybos pirmininkė, mokytojų atstovė;

Vaida Visockienė, tėvų atstovė;

Giedrė Aleknienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, mokytojų atstovė;

Vaida Neniškienė, tėvų atstovė;

Renata Piragienė, tėvų atstovė;

Jūratė Mackevičiūtė, mokytojų atstovė;

Rita Rimulaitienė, bendruomenės atstovė.

 

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2023-2024 M.M.

parsisiųsti pdf formatu

 

MOKYTOJŲ TARYBA — nuolat veikianti lopšelio-darželio savivaldos institucija mokytojų, švietimo pagalbos specialistų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Mokytojų taryba renkama mokytojų, švietimo pagalbos specialistų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų susirinkime atviru balsavimu.

 

METODINĖ GRUPĖ — įstaigos metodinei veiklai organizuoti, kurią sudaro septyni nariai: 5 pedagogai, meninio ugdymo mokytojas ir logopedas.