Atnaujinta 2018-10-25

LOPŠELYJE-DARŽELYJE VEIKIA SAVIVALDOS INSTITUCIJOS: LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA, MOKYTOJŲ TARYBA IR METODINĖ GRUPĖ.

LOPŠELIO-DAERŽELIO TARYBA – aukščiausia savivaldos institucija , telkianti ugdytinių tėvus, pedagogus ir kitus darbuotojus svarbiausiems įstaigos uždaviniams spręsti.

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA:

Audronė Vėrikienė, tarybos pirmininkė, pedagogų atstovė;

Valdas Gedvilas, tėvų atstovas;

Nijolė Dalindienė, auklėtoja, pedagogų atstovė;

Lena Juodikienė, auklėtojos padėjėja, darbuotojų atstovė;

Kristina Galinaitienė, tėvų atstovė;

Meilė Mackevičienė, auklėtojos padėjėja, darbuotojų atstovė;

Jolita Razgaitytė, auklėtojos padėjėja, darbuotojų atstovė;

Arūnas Sprainaitis, tėvų atstovas.

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2018-2019 M.M.

parsisiųsti Word formatu

MOKYTOJŲ TARYBA - nuolat veikianti įstaigos savivaldos institucija pedagogų  profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.

Ją sudaro direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi pedagogai.