Atnaujinta 2018-10-25

LOPŠELYJE-DARŽELYJE VEIKIA SAVIVALDOS INSTITUCIJOS: LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA, MOKYTOJŲ TARYBA IR METODINĖ GRUPĖ.

LOPŠELIO-DAERŽELIO TARYBA – aukščiausia savivaldos institucija , telkianti ugdytinių tėvus, pedagogus ir kitus darbuotojus svarbiausiems įstaigos uždaviniams spręsti.

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA:

Jolanta Ragauskienė, tarybos pirmininkė, pedagogų atstovė;

Virginija Abrutienė, tarybos pirmininkės pavaduotoja, tėvų atstovė;

Angelė Šenauskienė, sekretorė, auklėtoja, pedagogų atstovė;

Kristina Jakimavičienė, auklėtojos padėjėja, darbuotojų atstovė;

Sandra Karvelienė, tėvų atstovė;

Simona Vasiliauskė, tėvų atstovė;

Audronė Verikienė, pedagogų atstovė;

 

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2018-2019 M.M.

parsisiųsti Word formatu

MOKYTOJŲ TARYBA – nuolat veikianti įstaigos savivaldos institucija pedagogų  profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.

Ją sudaro direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi pedagogai.

METODINĖ GRUPĖ – įstaigos metodinei veiklai organizuoti, kurią sudaro septyni nariai: 5 pedagogai, meninio ugdymo mokytojas ir logopedas.