Teisės aktai

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJA  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.47BB952431DA

VAIKO TEISIŲ KONVENCIJA 

parsisiųsti Word formatu

VAIKO GEROVĖS VALSTYBĖS POLITIKOS KONCEPCIJA 

parsisiųsti Word formatu

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS PAGRINDŲ ĮSTATYMAS 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C8205E261830

VALSTYBĖS PAŽANGOS STRATEGIJA „LIETUVOS PAŽANGOS STRATEGIJA „LIETUVA 2030“

parsisiųsti Word formatu

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMAS

parsisiųsti Word formatu

LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 75:2016 „ĮSTAIGA, VYKDANTI IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ. BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“

parsisiųsti PDF formatu

 

Lietuvos Respublikos vyriausybės 2022 m. sausio 5 d. Nutarimas Nr. 20 “Dėl Lietuvos Reapublikos vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d. nutarimo Nr. 254 “Dėl valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo                            

                                           parsisiųsti Word formatu

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimas DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ TARNYBINĖS VEIKLOS IR BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ VEIKLOS VERTINIMO TVARKOS aprašo patvirtinimo 

parsisiųsti Word formatu

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAS DĖL MOKYMO LĖŠŲ APSKAIČIAVIMO, PASKIRSTYMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Suvestinė redakcija nuo 2024-01-04 iki 2024-08-31)

parsisiųsti Word formatu

DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO” 2022 M. GRUODŽIO 29 D. NR. 1-424.

 

VAIKŲ PRIĖMIMO Į IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLŲ GRUPES UGDYTIS PAGAL IKIMOKYLINIO IR (AR )

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti Word formatu

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Suvestinė redakcija nuo 2021-02-06)

arsisiųsti Word formatu

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS SPRENDIMAS ,,DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TEIKIMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠAS”

parsisiųsti PDF formatu