Teisės aktai

DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO” 2022 M. GRUODŽIO 29 D. NR. 1-424.

 

VAIKŲ PRIĖMIMO Į IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLŲ GRUPES UGDYTIS PAGAL IKIMOKYLINIO IR (AR )

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti Word formatu

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

arsisiųsti Word formatu

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS SPRENDIMAS ,,DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TEIKIMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠAS”

parsisiųsti PDF formatu

VALSTYBĖS PAŽANGOS STRATEGIJA „LIETUVOS PAŽANGOS STRATEGIJA „LIETUVA 2030“

parsisiųsti Word formatu

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMAS

parsisiųsti Word formatu

LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 75:2016 „ĮSTAIGA, VYKDANTI IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ. BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“

parsisiųsti PDF formatu

MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PASKIRSTYMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti Word formatu

Lietuvos Respublikos vyriausybės 2022 m. sausio 5 d. Nutarimas Nr. 20 “Dėl Lietuvos Reapublikos vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d. nutarimo Nr. 254 “Dėl valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo                            

                                           parsisiųsti Word formatu