Teisės aktai

 

 

VALSTYBĖS PAŽANGOS STRATEGIJA „LIETUVOS PAŽANGOS STRATEGIJA „LIETUVA 2030“

parsisiųsti Word formatu

ŠVIETIMO ĮSTATYMAS

parsisiųsti Word formatu

LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 75:2016 „ĮSTAIGA, VYKDANTI IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ. BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“

parsisiųsti Word formatu

MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti Word formatu

ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE NUSTSTYMO TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti PDF formatu

 

VAIKŲ PRIĖMIMO Į IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES UGDYTIS PAGAL IKIMOKYKLINIO IR(AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS TVARKOS APRAŠO PAKEITIMAS

parsisiųsti PDF formatu

MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PASKIRSTYMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti Word formatu

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

parsisiųsti Word formatu