Teisės aktai

VAIKŲ PRIĖMIMO Į IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLŲ GRUPES UGDYTIS PAGAL IKIMOKYLINIO IR (AR )PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti Word formatu

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

arsisiųsti Word formatu

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS SPRENDIMAS ,,DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TEIKIMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠAS”

parsisiųsti PDF formatu

VALSTYBĖS PAŽANGOS STRATEGIJA „LIETUVOS PAŽANGOS STRATEGIJA „LIETUVA 2030“

parsisiųsti Word formatu

ŠVIETIMO ĮSTATYMAS

parsisiųsti Word formatu

LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 75:2016 „ĮSTAIGA, VYKDANTI IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ. BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“

parsisiųsti PDF formatu

MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PASKIRSTYMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti Word formatu