Bendros žinios apie įstaigą

      Atnaujinta 2023-01-10

Įstaigos pavadinimas –  Panevėžio lopšelis-darželis „Diemedis“
Teisinė forma –  savivaldybės biudžetinė įstaiga. Steigėja – Panevėžio miesto savivaldybės taryba.
Adresas:  Molainių g. 6,  LT-37141 Pavevėžys
Tel. (+370 45) 420995, (+370 45) 420294 El. paštas ld.diemedis@gmail.com

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190418737.

       MISIJA 

Glaudžiai bendradarbiaujant su šeima, ikimokyklinėmis įstaigomis bei kitais socialiniais

partneriais kvalifikuotai teikti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas,

atliepiančias individualius vaiko poreikius ir šeimos lūkesčius. Burti įstaigos bendruomenę,
bendrų tikslų įgyvendinimui.

        VIZIJA

Augame, kuriame, auginame
Augame – vystydami partnerystę su socialiniais partneriais ir klientais užtikriname

fiziškai ir emociškai saugią aplinką.
Kuriame – STEAM erdvių plėtimas, bendruomenės saviveiksmingumo stiprinimas,

įsitraukimas į tarptautinius projektus bei programas.
Auginame – asmenybes, savo srities specialistus, tėvų ir mokyklos bendrystę.

       

     TIKSLAI

 1. Tobulinti ugdymo(si) kokybę, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko individualius poreikius,

taikant inovacijas ir modernius ugdymo(si) metodus.
2. Įgyvendinti iniciatyvas įtraukiant bendruomenės narius į mokyklos kaitos procesus.
3. Užtikrinti prasmingą ir saugią vaiko savijautą, įrengiant ir modernizuojant vidaus ir lauko aplinkas.