Bendros žinios apie įstaigą

      Atnaujinta 2021-01-10

Įstaigos pavadinimas –  Panevėžio lopšelis-darželis „Diemedis“
Teisinė forma –  savivaldybės biudžetinė įstaiga. Steigėja – Panevėžio miesto savivaldybės taryba.
Adresas:  Molainių g. 6,  LT-37141 Pavevėžys
Tel. ( 8 45) 420995, mob.t. (8-656) 74269
El. paštas ld.diemedis@gmail.com

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190418737.

       MISIJA 

Lopšelis-darželis branginantis vaikystę, kaip unikalią savaiminę vertybę, aprūpinantis vaiko gyvenimą čia ir dabar, bei skatinantis ugdyti(s) laisvą, kūrybišką, atsakingą asmenybę.

        VIZIJA

Lopšelis-darželis jungiantis bendruomenės narius vieningiems siekiams, atsižvelgiantis į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymosi poreikius, užtikrinantis optimalią vaiko raidą, puoselėjantis vaiko kūrybiškumą, praktinę raišką, individualumą, bendravimo gebėjimus įvairioje socialinėje aplinkoje, teikiantis vaikams fizinį ir dvasinį saugumą.

       FILOSOFIJA

Lopšelis-darželis, kuriame gera visiems.

     TIKSLAI

 1. Tobulinti ugdymo(si) kokybę, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymosi poreikius ir optimalią vaikų raidą.

2. Plėtoti lopšelio-darželio bendruomenės bendradarbiavimą siekiant pozityvių santykių ir įstaigos kultūros augimo.

3. Kurti modernią, aktyvinančią, saugią, estetišką ugdymosi ir darbo aplinką.