Bendros žinios apie įstaigą

      Atnaujinta 2019-01-10

Įstaigos pavadinimas –  Panevėžio lopšelis-darželis „Diemedis“
Teisinė forma –  savivaldybės biudžetinė įstaiga. Steigėja – Panevėžio miesto savivaldybės taryba.
Adresas:  Molainių g. 6,  LT-37141 Pavevėžys
Tel. ( 8 45) 420995, mob.t. (8-656) 74269
El. paštas ld.diemedis@gmail.com

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190418737.

       MISIJA 

Lopšelis-darželis branginantis vaikystę, kaip unikalią savaiminę vertybę, aprūpinantis vaiko gyvenimą čia ir dabar, bei skatinantis ugdyti(s) laisvą, kūrybišką, atsakingą asmenybę.

        VIZIJA

Lopšelis-darželis jungiantis bendruomenės narius vieningiems siekiams, atsižvelgiantis į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymosi poreikius, užtikrinantis optimalią vaiko raidą, puoselėjantis vaiko kūrybiškumą, praktinę raišką, individualumą, bendravimo gebėjimus įvairioje socialinėje aplinkoje, teikiantis vaikams fizinį ir dvasinį saugumą.

 FILOSOFIJA

Lopšelis-darželis, kuriame gera visiems.

TIKSLAI

        1. Tobulinti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo kokybę atskeidžiant vaikų socialinės, emocinės, pažinimo raidos galimybes.

2. Siekti, kad įstaigoje dirbtų reflektuojantys, nuolat tobulėjantys ir rezultatyviai dirbantys, bendraujantys ir bendradarbiaujantys darbuotojai, užtikrinantys socialinės

partnerystės veiksmingumą, įstaigos kultūros augimą.

3. Kurti palankias sąlygas ugdytinių ir visos įstaigos bendruomenės sveikatai, saugumui ir gerovei palaikyti.