Atnaujinta 2015-09-11

      Įstaigos pavadinimas –  Panevėžio lopšelis-darželis „Diemedis“
      Teisinė forma –  savivaldybės biudžetinė įstaiga. Steigėja – Panevėžio miesto savivaldybės taryba.
      Adresas:  Molainių g. 6,  LT-37141 Pavevėžys
      Tel. ( 8 45) 420995, mob.t. (8-656) 74269
      El. paštas ld.diemedis@gmail.com

       Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190418737.

       MISIJA 

        Lopšelis-darželis, teikiantis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas, vadovaujantis humanizmo ugdymo principais, į vaiką orientuota pedagogika, siekiantis individualios, dvasingos vaiko asmenybės raiškos, gebančios sėkmingai tęsti ugdymąsi aukštesnėje švietimo pakopoje, kuriantis saugią, atvirą ir kūrybingą aplinką įstaigos bendruomenei.

        VIZIJA

        Lopšelis-darželis, teikiantis vaikams fizinį ir dvasinį saugumą, plėtojantis socialinę ir kultūrinę patirtį, individualių vaikų poreikių tenkinimą, paramą ir  pagalbą šeimai.

  TIKSLAI

        1. Tobulinti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo kokybę.

        2. Siekti įstaigos bendruomenės lygio, kai bendruomenės daugumą sudarytų apmąstantys, nuolat tobulėjantys ir rezultatyviai dirbantys  bendruomenės nariai, diegti švietimo kokybės kultūrą, užtikrinančią savivaldos, socialinės partnerystės ir vadovų lyderystės darną.

        3. Kurti saugią, sveiką, mobilią ugdymo (si) ir darbo aplinką.